Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem subjektu Pjontek Performance, s. r. o. so sídlom Furdekova 8, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53069994, zapísanom v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 145271/B, (ďalej len subjekt) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch subjektu, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle subjektu, na účely získania produktov a služieb. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 2 mesiace.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle subjektu https://www.tomaspjontek.com/, elektronicky na adrese: tpjontek@gmail.com, alebo písomne na adrese Ing. Tomáš Pjontek, Pjontek Performance, s. r. o. Furdekova 8, 851 03 Bratislava, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Potvrdzujem, že subjekt ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (https://www.tomaspjontek.com/) na podstránke Zásady ochrany osobných údajov.